ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА VSPORT.BG

  1. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате vsport.bg.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и vsport.bg, с който получавате правото да използвате услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницa, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa vsport.bg. Потребителите получават правото да използват услугите на vsport.bg наричани за напред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите или под статии, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на сайта. vsport.bg не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

  1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват: – достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения; Качеството „партньор“ е всяко лице, с което vpost.bg се намира в договорни отношения и от името на което vsport.bg има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта/приложението, които са дали съгласието си за това.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

  1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта/приложението са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. Creative commons. Част от материалите на сайта/приложението могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
  3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на vsport.bg. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 50 (петдесет) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от vsport.bg. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 50 (петдесет) знака от текста и автора.
  4. Поверителност Сайта обработва лични данни според приложимото законодателство на Бъгария и ЕС. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия. vsport.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.
  5. Органичаване на отговорността vsport.bg прави всичко възможно за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. vsport.bg не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от и или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайта. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. vsport.bg полага постоянни и разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. vsport.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. vsport.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. vsport.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайтa.
  6. Услуги, изискващи регистрация vsport.bg си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са: В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на vsport.bg . vsport.bg си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на vsport.bg. vsport.bg си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VIII. Промени – vsport.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на собствениците на vsport.bg считано от 01.01.2023г.